I. Общи положения

1. Интернет страницата (сайт) cherneva-law.eu е собственост на адвокат Зоя Чернева Чернева, вписана в Бургаска адвокатска колегия, рег. № 1700085380, с адрес на упражняване на дейността: гр.Несебър, ул. „Иван Вазов“ № 9, /Виго Панорама/ , моб.тел. +359894554345.
2. Настоящите Условия за ползване  уреждат предоставяните чрез сайта информация и услуги.
3. Настоящите Условия за ползване регламентират отношенията между адвокат Зоя Чернева Чернева и всяко лице, което ползва интернет страницата: cherneva-law.eu.
4. Настоящите Условия са публикувани на посочената по-горе интернет страница и се считат за приети от всяко лице с факта на влизането му в сайта.
5. Услуги са услугите, които се предлагат в сайта, подробно описани в него.

II. Условия за ползване на интернет сайта

1. Условия за ползване на сайта сами по себе си представляват правила, които всеки Потребител се задължава да съблюдава и да не нарушава.

2. С влизането в уебсайта Потребителят декларира, че желае да ползва информацията и услугите на сайта, че е запознат с настоящите Условия и се задължава да ги спазва при използването на сайта, на всяка връзка и секция от него.

3. Обвързването с Условия за използването на сайта са приложими както за текущата конфигурация на сайта, така и за всички промени, направени в него под формата на допълнителни изменения или добавяне на нови връзки, секции и други.

4. Собственикът си запазва правото едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява Потребителя. Всички промени в Условията, които се правят, ще бъдат публикувани на тази страница и всеки Потребител ще има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Отговорност на Потребителя е да се запознае с Условията преди всяко използване на интернет сайта.

5. Собственикът не носи отговорност за възникнали загуби, преки или косвени щети, пропуснати ползи в резултат на промени на Условията и Услугите, както и на всякакви други промени в съдържанието на интернет сайта.

6. Потребителят се задължава при ползване на услугите на сайта да спазва законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етиката и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Условия.

7. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страница, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

–  Да поставя съобщения, изписани само на български език – кирилица, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон.

– Да не използва нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на добрия тон;

– Да не подтиква към  национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата; подтикване към жестокост, насилие, или внушение на нетърпимост между гражданите;

8. Цялата информационна система и материалите на сайта са обект на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права.

III. Отговорност

9. Собственикът прави всичко възможно, за да поддържа сайта си в добро техническо състояние, да поддържа вярно и точно съдържание, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

10. Следва да имате предвид, че въпреки предприетите мерки за защита на сайта, няма гаранция, че предоставената информация и услуги са незасегнати от компютърни вируси и злонамерени атаки от трети лица, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.

11. Собственикът на сайта не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство.

12. Собственикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Условия и/или нерегламентирана употреба на информацията и услугите на сайта.

IV. Тарифи

Цените на Адвокатска кантора Зоя Чернева се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай и обема на възложената работа и съобразно с Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия.

 

Адв. Зоя Чернева